ความเป็นมา


ศูนย์ธรรมชาติวิทยาดอยสุเทพเฉลิมพระเกียรติฯ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มีวัตถุประสงค์ในการจัดตั้ง เพื่อเป็นศูนย์สำหรับนักท่องเที่ยว นักศึกษา และนักเรียนได้ศึกษาเรียนรู้เกี่ยวกับด้านธรรมชาติวิทาของดอยสุเทพ รวมทั้งในด้านประวัติศาสตร์ ศิลปวัฒนธรรม ก่อนที่จะเดินทางไปท่องเที่ยวบนดอยสุเทพ ซึ่งเป็นสถานที่สำคัญทางศาสนาและทางการท่องเที่ยวของจังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งศูนย์จะทำหน้าที่เป็นประตูสำคัญ ต่อการท่องเที่ยวบนดอยสุเทพอย่างมีคุณภาพ และมีจิตสำนึก การดำเนินการที่ผ่านมา ได้มีการจัดแสดงนิทรรศการหมุนเวียน ไม่ว่าจะเป็นนิทรรศการภาพถ่ายและแหล่งท่องเที่ยวดอยสุเทพ Doi Suthep The Beautiful นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติฯ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวโรกาศ ทรงครองศิริราชครบ 80 พรรษา การจัดแสดงนิทรรศการฝนดาวตก ร่วมกับสถาบันวิจัยดาราศาสตร์ นิทรรศการภาพถ่ายนกหายากบนดอยสุเทพ ที่มุ่งแสดงถึงความหลากหลายขององค์ความรู้เกี่ยวกับดอยสุเทพ และศูนย์ธรรมชาติได้มีการจัดกิจกรรมด้านศิลปวัฒนธรรมเป็นประจำทุกๆปี เช่นการจัดแสดงเทศกาลดนตรีในสวน Music in The Park ซึ่งจะมีการจัดแสดงในช่วงระหว่างเดือนธันวาคม ถึงเดือนกุมภาพันธ์ ของทุกปี จะแสดงตั้งแต่เวลา 16.00 น. ถึงเวลา 18.00 น. ณ ลานธรรมชาติศูนย์ธรรมชาติวิทยาดอยสุเทพเฉลิมพระเกียรติฯ โดยเป็นการแสดงดนตรีทามกลางบรรยากาศธรรมชาติ และยังเป็นเวทีสนับสนุนยุวศิลปินในเชียงใหม่รวมถึงการจัดกิจกรรมค่ายเยาวชน ที่มุ่งเน้านการสร้างจิตสำนึกในด้านการอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมผสานกับการจุดประกายทางความคิดสร้างสรรค์แก่เยาวชน ในคณะนี้ศูนย์ธรรมชาติวิทยาดอยสุเทพเฉลิมพระเกียรติฯ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้มีการจัดแสดงนิทรรศการถาวรในรูปแบบ Multimrdia Museum ทางนิเวศวิทยาและด้านธรรมชาติวิทยา รวมถึงความหลากหลายทางธรรมชาติของดอยสุเทพ ซึ่งศูนย์ธรรมชาติวิทยาดอยสุเทพฯ จะมีศักยภาพส่งเสริม ทั้งในด้านการศึกษาและดร้านการเรียนรู้นอดสถานที่ และด้านท่องเที่ยวทางธรรมชาติ ของจังหวัดเชียงใหม่ และมีความพร้อมในการเผยแพร่ทั้งระดับชาติและระดับสากล

พ.ศ. 2532
กลุ่มคณาจารย์กลุ่มหนึ่งได้ประชุมและเสนอว่าควรจะมีศูนย์รวบรวมเรื่องราวเกี่ยวกับดอยสุเทพที่ได้ศึกษากันมา ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่เป็นอย่างดี
พ.ศ. 2533 - 2540
คณาจารย์จากหลายคณะร่วมกันจัดกิจกรรมขึ้นสำหรับเยาวชนในจังหวัดเชียงใหม่และใกล้เคียง ทั้งเยาวชนในระบบโรงเรียนและเยาวชนผู้ด้อยโอกาส ได้แก่ ค่ายเยาวชนอนุรักษ์นกและธรรมชาติ ค่ายอบรมครูผู้นำสิ่งแวดล้อม ค่ายศึกษาธรรมชาติสำหรับเยาวชนพิเศษ
พ.ศ. 2539
วาระที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงครองราชย์ครบ 50 ปี ศูนย์ธรรมชาติวิทยาดอยสุเทพ ซึ่งเป็นชื่อในขณะนั้น ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นโครงการเฉลิมพระเกียรติในวาระดังกล่าว ชื่ออย่างเป็นทางการของศูนย์ฯ จึงเป็น ศูนย์ธรรมชาติวิทยาดอยสุเทพเฉลิมพระเกียรติฯ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
พ.ศ. 2542
ประกวดภาพถ่ายดอยสุเทพและนิทรรศการภาพถ่าย
พ.ศ. 2543
เริ่มก่อสร้างอาคารที่ทำการโครงการศูนย์ฯ หลังแรก มีพื้นที่ใช้สอย 900 ตารางเมตร
พ.ศ. 2544
อาคารที่ทำการโครงการศูนย์ฯ สร้างแล้วเสร็จและมีประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง จัดตั้งโครงการศูนย์ธรรมชาติวิทยาดอยสุเทพเฉลิมพระเกียรติฯ ลงวันที่ 22 มีนาคม 2544 มีการจัดประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ของศูนย์ฯ
พ.ศ. 2545
จัดกิจกรรมเทศกาลสำคัญและนิทรรศการนิเวศวิทยาและสิ่งแวดล้อมร่วมกับองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช)
พ.ศ. 2546
สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลพิจารณาจัดสรรงบประมาณสำหรับจัดทำนิทรรศการถาวรภายในอาคารศูนย์ธรรมชาติวิทยาดอยสุเทพฯ ในลักษณะสื่อผสมกิจกรรม


activities

วันเด็กแห่งชาติ 2560

ภาพบรรยากาศกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ 2560 เมื่อวันเสาร์ที่ 14 มกราคม 2560 ณ ศูนย์ธรรมชาติวิทยาดอยสุเทพเฉลิมพระเกียรติฯ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยมี ผศ.ดร.ศิรามาศ โกมลจินดา รองผู้อำนวยการศูนย์ธรรมชาติวิทยาดอยสุเทพเฉลิมพระเกียรติฯ เป็นตัวแทนประธานกล่าวเปิดงาน มีกิจกรรมมากมายตลอดทั้งวัน กับหน่วยงานที่ร่วมจัดกิจกรรม อาทิเช่น กิจกรรมจากหน่วยวิจัยฟื้นฟูป่า ภาควิชาชีววิทยา ภาควิชาเคมี ภาควิชาธรณี เด็กๆได้รับความรู้ ความสนุกสนาน และได้รับของรางวัลต่างๆมากมาย


activities

The 2nd Doi Suthep Symposium

ศูนย์ธรรมชาติวิทยาดอยสุเทพเฉลิมพระเกียรติฯ คณะวิทยาศาสตร์ มช. จับมือหน่วยงานพันธมิตร จัด The 2nd Doi Suthep Symposium เผยแพร่ความรู้เพื่อการอนุรักษ์ดอยสุเทพ พร้อมเปิดนิทรรศการสุเทพเอนซิส นำเสนอเรื่องราวสุดพิเศษของดอยสุเทพ และลงนามความร่วมมือทางวิชาการกับ อ.ส.พ. 15-16 สิงหาคม 2559 ศูนย์ธรรมชาติวิทยาดอยสุเทพเฉลิมพระเกียรติฯ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมกับอุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ-ปุย สำนักวิจัยการอนุรักษ์ป่าไม้และพันธุ์พืช องค์การสวนพฤกษศาสตร์ และสวนสัตว์เชียงใหม่ จัดการประชุมวิชาการ The 2nd Doi Suthep Symposium ระหว่างวันที่ 15–16 สิงหาคม 2559 ณ ศูนย์ธรรมชาติวิทยาดอยสุเทพเฉลิมพระเกียรติฯ โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร. สัมพันธ์ สิงหราชวราพันธ์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ เป็นประธานเปิดการประชุม และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สิริวดี ชมเดช ผู้อำนวยการศูนย์ธรรมชาติวิทยาดอยสุเทพเฉลิมพระเกียรติฯ กล่าวรายงานความเป็นมาของการจัดงาน เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2559 ณ ห้องประชุมศูนย์ธรรมชาติวิทยาดอยสุเทพเฉลิมพระเกียรติฯ ภายในงานมีการบรรยาย หัวข้อ "สภาพป่าและพรรณไม้ของอุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ-ปุย" โดย ดร.วีระชัย ณ นคร อดีตผู้อำนวยการองค์การสวนพฤกษศาสตร์ การบรรยายพิเศษจาก อุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ-ปุย และหัวข้อที่น่าสนใจอื่นๆ อาทิ “ป่าดอยสุเทพ: มองวนาในมุมนอกวง วัง-เวียง-วัด” และ "เวียงเจ็ดลิน" นอกจากนี้ยังได้จัดพิธีเปิดนิทรรศการ “สุเทพเอนซิส” นิทรรศการที่นำเสนอเรื่องราวหลากหลายแง่มุมของดอยสุเทพ และเรื่องราวสุดพิเศษของสุเทพเอนซิส โดยมี ศาสตราจารย์ ดร. ไพโรจน์ วิริยจารี รองอธิการบดีฝ่ายบริหารและทรัพยากรบุคคล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธี ซึ่งได้รับเกียรติจาก นายพุฒิพงศ์ ศิริมาตย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ดร.ประมุข เพ็ญสุต รองผู้อำนวยการองค์การสวนพฤกษศาสตร์ รวมทั้งผู้บริหารจากส่วนงานต่างๆ เข้าร่วมพิธีและเยี่ยมชมนิทรรศการ ซึ่งจะเปิดให้นักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไปเข้าชม เพื่อเรียนรู้เรื่องราวของดอยสุเทพผ่านรูปแบบการนำเสนอที่หลากหลายและน่าประทับใจต่อไป ในวันเดียวกันนี้มีการจัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กับองค์การสวนพฤกษศาสตร์ โดยผู้แทนจาก 2 หน่วยงานร่วมลงนามฯ คือ รองอธิการบดีฝ่ายบริหารและทรัพยากรบุคคล และคณบดีคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และรองผู้อำนวยการองค์การสวนพฤกษศาสตร์ อีกทั้งยังมีการปาฐกถาพิเศษเกี่ยวกับลักษณะทางธรณีวิทยาของดอยสุเทพ โดย คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ และการเสวนาเกี่ยวกับการค้นพบเห็ดราชนิดใหม่ของโลกบนดอยสุเทพ โดย ศาสตราจารย์ ดร. สายสมร ลำยอง และ ดร. จตุรงค์ คำหล้า นักวิจัยคณะวิทยาศาสตร์ สำหรับวันที่ 16 สิงหาคม 2559 มีการจัดกิจกรรมนำนักศึกษาและผู้สนใจร่วมเดินเท้าสำรวจธรรมชาติบนดอยสุเทพ นำโดย ดร.ปรัชญา ศรีสง่า ผู้เชี่ยวชาญด้านพฤกษศาสตร์ โครงการ Doi Suthep Symposium จัดขึ้นครั้งแรกเมื่อปี 2558 เพื่อเป็นเวทีให้กับนักวิจัยในเครือข่ายของการศึกษาความหลากหลายทางชีวภาพ และผู้ใช้พื้นที่ในเขตอุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ-ปุย เพื่อส่งเสริมความร่วมมือระหว่างนักวิจัย ชุมชน และหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง ในการนำเสนอและแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารด้านความหลากหลายทางชีวภาพ อันนำมาซึ่งข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องและเป็นปัจจุบันของอุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ-ปุย เพื่อการสร้างความตระหนักถึงคุณค่าของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และการอนุรักษ์อุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ-ปุย ต่อไป สำหรับผู้สนใจเข้าชมนิทรรศการ “สุเทพเอนซิส” สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 053-941451-3 ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ http://doisuthep.science.cmu.ac.th 


activities

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ Kids Making Sense

ศูนย์ธรรมชาติวิทยาดอยสุเทพเฉลิมพระเกียรติฯ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ความร่วมกับองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.), U.S. Environmental Protection Agency (US EPA) สหรัฐอเมริกา และ Environmental Protection Administration Taiwan (Taiwan EPA)ไต้หวัน จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ Kids Making Sense ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนเกิดทัศนคติที่ดีและเห็นคุณค่าของอากาศและสิ่งแวดล้อมรอบตัว เพื่อปลูกฝังกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ประดิษฐ์ ทดลอง สำรวจเรื่องสิ่งแวดล้อมให้กับเยาวชนทั้งในส่วนกลางและภูมิภาค เพื่อสร้างทักษะการผลิตอุปกรณ์การทดลองให้กับครู อาจารย์ หรือผู้ปฏิบัติงานด้านการสอนวิทยาศาสตร์ให้สามารถนำไปใช้จริงได้ในชุมชน และเพื่อสร้างเครือข่ายองค์กรต่างประเทศในการสร้างความตระหนักด้านวิทยาศาสตร์สู่สังคม ผู้เข้าร่วมโครงการ จำนวน 60 คน ประกอบด้วย ครู อาจารย์ ผู้ปฏิบัติงานด้านการสื่อสารวิทยาศาสตร์ นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายและเจ้าหน้าที่ กำหนดจัดกิจกรรม วันที่ 24 มิถุนายน 2559 


view more

ข่าวประชาสัมพันธ์


activities

โครงการประกวดภาพถ่ายในหัวข้อ รักษ์ป่า รักษ์ดอยสุเทพ ครั้งที่ 2

      เพื่อต้องการเผยแพร่ประสบการณ์การท่องเที่ยว เรียนรู้ผ่านภาพถ่าย เพื่อเป็นการส่งเสริมและกระตุ้นจิตสานึกคน รุ่นใหม่ ให้หันมาสนใจร่วมกันอนุรักษ์ป่า และสิ่งแวดล้อม โดยผู้สนใจส่งผลงานภาพถ่ายเข้าร่วมประกวด ได้ตั้งแต่ วันนี้ถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2560 แล้วจะดำเนินการประกาศผลประกวดภาพถ่ายอีกต่อไป รูปแบบไฟล์และวิธีการส่ง - ต้องเป็นภาพที่ถ่ายด้วยกล้องดิจิทัล หรือสแกนจากฟิล์ม - สามารถส่งภาพได้มากที่สุด 3 ภาพต่อคน - ต้องเป็นไฟล์ภาพความละเอียดสูงที่มีขนาดด้านที่สั้นที่สุดไม่ต่ำกว่า 2500 pixels ที่ความละเอียด 300 dpi ในรูปแบบ .jpg หรือ .TIFF และต้องไม่มีลายน้ำ เครดิตภาพ ตัวอักษร หรือกราฟฟิกใดๆ ลงบนภาพรวมทั้งห้ามเว้นขอบภาพเป็นสีขาวหรือสีใดๆ - ภาพที่ส่งเข้าประกวดสามารถปรับแต่ง เช่น การปรับ แสง สี เงา น้ำหนักภาพ ลบฝุ่น หรือ ลดขนาดภาพ (crop) เพื่อให้ภาพมีคุณภาพดีขึ้นได้ แต่ทั้งนี้องค์ประกอบของภาพต้องเป็นองค์ประกอบภาพถ่ายจริงสถานที่จริง เท่านั้น *** ภาพที่ส่งเข้าประกวดทุกภาพ รวมทั้งไฟล์ต้นฉบับให้ตกเป็นกรรมสิทธิ์และลิขสิทธื์ของศูนย์ธรรมธรรมชาติวิทยาดอยสุเทพเฉลิมพระเกียรติฯและศูนย์ธรรมธรรมชาติวิทยาดอยสุเทพเฉลิมพระเกียรติฯไม่ส่งภาพถ่ายที่เข้าร่วมประกวดรวมทั้งไฟล์ต้นฉบับคืนให้แก่ผู้ส่งเข้าประกวด ทั้งนี้ศูนย์ธรรมธรรมชาติวิทยาดอยสุเทพเฉลิมพระเกียรติฯมีสิทธิ์นำภาพถ่ายที่เข้าร่วมการประกวดครั้งนี้ไปแสดงและเผยแพร่ รวมทั้งพิมพ์หรือทำซ้ำ เพื่อใช้ในกิจการของศูนย์ธรรมธรรมชาติวิทยาดอยสุเทพเฉลิมพระเกียรติฯโดยไม่ต้องขออนุญาตและไม่ต้อง จ่ายค่าตอบแทนแก่เจ้าของภาพ(โดยผู้ส่งภาพถ่ายเข้าประกวดมีสิทธิ์ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537 มาตรา 18 คือ มีสิทธิ์ในการแสดงตัวว่าเป็นผู้สร้างสรรค์งานและมีสิทธิ์ในการห้ามไม่ให้ผู้อื่นเอางานของตน ไปดัดแปลงให้เกิดความเสียหายแก่ชื่อเสียงของผู้สร้างสรรค์งานตลอดไป) การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด ผู้ส่งเข้าประกวดไม่มีสิทธิ์อุทธรณ์ใดๆ ทั้งสิ้น ผู้สมัครสามารถส่งภาพเข้าประกวดได้ 2 ช่องทาง คือ 1.ทางเว็บไซต์ http://doisuthep.science.cmu.ac.th/register.php โดยกรอกรายละเอียด พร้อมแนบไฟล์ภาพซึ่งไฟล์ภาพต้องมีขนาดไม่น้อยกว่า 5 Mb และไม่เกิน 25 Mb 2.ทางไปรษณีย์ โดยเขียนรายละเอียดลงในใบสมัคร หรือพิมพ์เป็นไฟล์ข้อมูลแนบมาพร้อมกับไฟล์ภาพ บันทึก ลง cd/dvd ในแผ่นเดียวกัน ส่งมายัง ศูนย์ธรรมชาติวิทยาดอยสุเทพเฉลิมพระเกียรติฯ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 239 ถนนห้วยแก้ว อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200 โทร. 053-941451-3   คุณสมบัติของผู้เข้าประกวด กลุ่มที่ 1 เปิดรับสมัครบุคคลทั่วไป ไม่จำกัดอายุ เพศ แบ่งเป็น 2 ประเภท 1.ธรรมชาติ ป่าไม้       รางวัลที่ 1 รับเงินมูลค่า 5000 บาท       รางวัลที่ 2 รับเงินมูลค่า 2500 บาท       รางวัลที่ 3 รับเงินมูลค่า 1500 บาท 2.สัตว์และแมลง       รางวัลที่ 1 รับเงินมูลค่า 5000 บาท       รางวัลที่ 2 รับเงินมูลค่า 2500 บาท       รางวัลที่ 3 รับเงินมูลค่า 1500 บาท   กลุ่มที่ 2 มีสถานภาพเป็นนักเรียน นิสิต นักศึกษา ที่อายุไม่เกิน 24 ปี แบ่งเป็น 2 ประเภท 1.ธรรมชาติ ป่าไม้       รางวัลที่ 1 รับเงินมูลค่า 3000 บาท       รางวัลที่ 2 รับเงินมูลค่า 2000 บาท       รางวัลที่ 3 รับเงินมูลค่า 1000 บาท 2.สัตว์และแมลง       รางวัลที่ 1 รับเงินมูลค่า 3000 บาท       รางวัลที่ 2 รับเงินมูลค่า 2000 บาท       รางวัลที่ 3 รับเงินมูลค่า 1000 บาท     แบบฟอร์มการสมัคร   |   เข้าสู่ระบบ    


activities

พิธีเปิดนิทรรศการภาพถ่าย "นกในอุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ-ปุย" ณ ศูนย์ธรรมชาติวิทยาดอยสุเทพเฉลิมพระเกียรติฯ คณะวิทยาศาสตร์

 เรียนเชิญร่วมงาน The 3rd Doi Suthep Symposium วันที่ 4 สิงหาคม 60.....ช่วงเวลา 16.30 - 17.15 น. มีเสวนาในหัวข้อ "การถ่ายภาพนกในธรรมชาติและเรื่องเล่าจากหลังเลนส์" โดยวิทยากรรับเชิญ อาจารย์วิศาล น้ำค้าง และคุณอภิสิทธิ์ วิไลจิตต์(น้าแบม) และช่วง17.39 น. มีพิธีเปิดนิทรรศการภาพถ่าย "นกในอุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ-ปุย" ณ ศูนย์ธรรมชาติวิทยาดอยสุเทพเฉลิมพระเกียรติฯ คณะวิทยาศาสตร์ อย่าลืมลงทะเบียน ได้ที่ลิงค์นี้นะคะ https://goo.gl/forms/bb3COwgrEa8v1zGj1...


activities

ขอเชิญน้องๆพบกับกิจกรรมตามล่าหา “ ขุมทรัพย์ดอยสุเทพ “ ในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ฯ ปี 2560

ขอเชิญน้องๆพบกับกิจกรรมตามล่าหา “ ขุมทรัพย์ดอยสุเทพ “ ในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ฯ ปี 2560 ที่ ศูนย์ธรรมชาติวิทยาดอยสุเทพเฉลิมพระเกียรติฯ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ วิธีการเข้าร่วมกิจกรรม โดยการสมัครผ่านทาง Google Form ของศูนย์ธรรมชาติวิทยาดอยสุเทพเฉลิมพระเกียรติฯ https://goo.gl/forms/CprRI3i6c3fAhYKH3 (ผู้ประสานงานของโรงเรียนเป็นผู้สมัคร) ภายในงานน้องๆ จะได้ชมนิทรรศการ (ฟรี) ทำกิจกรรมตามล่าหา “ ขุมทรัพย์ดอยสุเทพ “ พร้อมกับการแจกรางวัลสำหรับผู้ชนะการเล่นเกมส์ จำนวนรอบที่จัดกิจกรรม วันที่ 17-18 สิงหาคม 2560 รอบที่ 1 เวลา 9.30 – 10.30 น. รอบที่ 2 เวลา 11.00 – 12.00 น. รอบที่ 3 เวลา 13.30 – 14.30 น. รอบที่ 4 เวลา 15.00 – 16.00 น. สมัครได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนถึงวันที่ 15 ส.ค 60 หรือจนกว่าจะครบจำนวนรอบกำหนด 


view more

cmu
cmu
cmu