ความเป็นมา


ศูนย์ธรรมชาติวิทยาดอยสุเทพเฉลิมพระเกียรติฯ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มีวัตถุประสงค์ในการจัดตั้ง เพื่อเป็นศูนย์สำหรับนักท่องเที่ยว นักศึกษา และนักเรียนได้ศึกษาเรียนรู้เกี่ยวกับด้านธรรมชาติวิทาของดอยสุเทพ รวมทั้งในด้านประวัติศาสตร์ ศิลปวัฒนธรรม ก่อนที่จะเดินทางไปท่องเที่ยวบนดอยสุเทพ ซึ่งเป็นสถานที่สำคัญทางศาสนาและทางการท่องเที่ยวของจังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งศูนย์จะทำหน้าที่เป็นประตูสำคัญ ต่อการท่องเที่ยวบนดอยสุเทพอย่างมีคุณภาพ และมีจิตสำนึก การดำเนินการที่ผ่านมา ได้มีการจัดแสดงนิทรรศการหมุนเวียน ไม่ว่าจะเป็นนิทรรศการภาพถ่ายและแหล่งท่องเที่ยวดอยสุเทพ Doi Suthep The Beautiful นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติฯ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวโรกาศ ทรงครองศิริราชครบ 80 พรรษา การจัดแสดงนิทรรศการฝนดาวตก ร่วมกับสถาบันวิจัยดาราศาสตร์ นิทรรศการภาพถ่ายนกหายากบนดอยสุเทพ ที่มุ่งแสดงถึงความหลากหลายขององค์ความรู้เกี่ยวกับดอยสุเทพ และศูนย์ธรรมชาติได้มีการจัดกิจกรรมด้านศิลปวัฒนธรรมเป็นประจำทุกๆปี เช่นการจัดแสดงเทศกาลดนตรีในสวน Music in The Park ซึ่งจะมีการจัดแสดงในช่วงระหว่างเดือนธันวาคม ถึงเดือนกุมภาพันธ์ ของทุกปี จะแสดงตั้งแต่เวลา 16.00 น. ถึงเวลา 18.00 น. ณ ลานธรรมชาติศูนย์ธรรมชาติวิทยาดอยสุเทพเฉลิมพระเกียรติฯ โดยเป็นการแสดงดนตรีทามกลางบรรยากาศธรรมชาติ และยังเป็นเวทีสนับสนุนยุวศิลปินในเชียงใหม่รวมถึงการจัดกิจกรรมค่ายเยาวชน ที่มุ่งเน้านการสร้างจิตสำนึกในด้านการอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมผสานกับการจุดประกายทางความคิดสร้างสรรค์แก่เยาวชน ในคณะนี้ศูนย์ธรรมชาติวิทยาดอยสุเทพเฉลิมพระเกียรติฯ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้มีการจัดแสดงนิทรรศการถาวรในรูปแบบ Multimrdia Museum ทางนิเวศวิทยาและด้านธรรมชาติวิทยา รวมถึงความหลากหลายทางธรรมชาติของดอยสุเทพ ซึ่งศูนย์ธรรมชาติวิทยาดอยสุเทพฯ จะมีศักยภาพส่งเสริม ทั้งในด้านการศึกษาและดร้านการเรียนรู้นอดสถานที่ และด้านท่องเที่ยวทางธรรมชาติ ของจังหวัดเชียงใหม่ และมีความพร้อมในการเผยแพร่ทั้งระดับชาติและระดับสากล

พ.ศ. 2532
กลุ่มคณาจารย์กลุ่มหนึ่งได้ประชุมและเสนอว่าควรจะมีศูนย์รวบรวมเรื่องราวเกี่ยวกับดอยสุเทพที่ได้ศึกษากันมา ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่เป็นอย่างดี
พ.ศ. 2533 - 2540
คณาจารย์จากหลายคณะร่วมกันจัดกิจกรรมขึ้นสำหรับเยาวชนในจังหวัดเชียงใหม่และใกล้เคียง ทั้งเยาวชนในระบบโรงเรียนและเยาวชนผู้ด้อยโอกาส ได้แก่ ค่ายเยาวชนอนุรักษ์นกและธรรมชาติ ค่ายอบรมครูผู้นำสิ่งแวดล้อม ค่ายศึกษาธรรมชาติสำหรับเยาวชนพิเศษ
พ.ศ. 2539
วาระที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงครองราชย์ครบ 50 ปี ศูนย์ธรรมชาติวิทยาดอยสุเทพ ซึ่งเป็นชื่อในขณะนั้น ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นโครงการเฉลิมพระเกียรติในวาระดังกล่าว ชื่ออย่างเป็นทางการของศูนย์ฯ จึงเป็น ศูนย์ธรรมชาติวิทยาดอยสุเทพเฉลิมพระเกียรติฯ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
พ.ศ. 2542
ประกวดภาพถ่ายดอยสุเทพและนิทรรศการภาพถ่าย
พ.ศ. 2543
เริ่มก่อสร้างอาคารที่ทำการโครงการศูนย์ฯ หลังแรก มีพื้นที่ใช้สอย 900 ตารางเมตร
พ.ศ. 2544
อาคารที่ทำการโครงการศูนย์ฯ สร้างแล้วเสร็จและมีประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง จัดตั้งโครงการศูนย์ธรรมชาติวิทยาดอยสุเทพเฉลิมพระเกียรติฯ ลงวันที่ 22 มีนาคม 2544 มีการจัดประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ของศูนย์ฯ
พ.ศ. 2545
จัดกิจกรรมเทศกาลสำคัญและนิทรรศการนิเวศวิทยาและสิ่งแวดล้อมร่วมกับองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช)
พ.ศ. 2546
สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลพิจารณาจัดสรรงบประมาณสำหรับจัดทำนิทรรศการถาวรภายในอาคารศูนย์ธรรมชาติวิทยาดอยสุเทพฯ ในลักษณะสื่อผสม

cmu
cmu
cmu