ผู้บริหารและบุคลากร 

อาจารย์ ดร. เดีย พนิตนาถ แชนนอน

E-mail : dia.shannon@cmu.ac.th

Tel : 053-941451-3
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการศูนย์ธรรมชาติวิทยาดอยสุเทพเฉลิมพระเกียรติฯ
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

 

 
 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ศิรามาศ โกมลจินดา
Assist. Prof. Dr. Siramas Komonjinda
Email : siramas@yahoo.com
Tel : 053941451
ตำแหน่ง : รองผู้อำนวยการศูนย์ธรรมชาติวิทยาดอยสุเทพเฉลิมพระเกียรติฯ
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

 


 
   
 นางสาววันทนีย์  ปุรณะสกุล
Miss WANTANEE  PURANASAKUL
ตำแหน่ง : พนักงานปฏิบัติงาน
 e-mail  wantanee.pura@gmail.com
Tel : 053-941453
 
นางสาวธารางกูร  ปั้นเทียน 
Miss THARANGKUL PHUNTIEN
ตำแหน่ง : พนักงานปฏิบัติงาน
 e-mail  tharangkul.p@cmu.ac.th
Tel : 053-941451
phone : 091-0702468 
 นาย อุเทน ฟูศรี 
MR.AUTIAN FUSRI
ตำแหน่ง :พนักงานปฏิบัติงาน
    e- mail : autian@hotmail.com
 Tel : 053-941452
phone : 089-9559989

 

cmu
cmu
cmu