วิสัยทัศน์และภารกิจหน้าที่รับผิดชอบ


วิสัยทัศน์

 

เป็นศูนย์รวมองค์ความรู้ด้านนิเวศวิทยาดอยสุเทพ เพื่อการศึกษา และส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ของท้องถิ่น

 

 

ภารกิจ

  1. จัดทำและพัฒนาฐานข้อมูลทางวิชาการด้านพรรณไม้ สัตว์ สภาพธรณีวิทยา ประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม และชุมชนที่อาศัยบนดอยสุเทพ
  2. จัดแสดงนิทรรณการถาวรสื่อผสมด้านพรรณไม้ นก และสภาพทางธรณีวิทยา
  3. ให้บริการข้อมูลเกี่ยวกับธรรมชาติวิทยาในดอยสุเทพแก่นักเรียน นักศึกษา ประชาชน และนักท่องเที่ยว
  4. จัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวดอยสุเทพเชิงอนุรักษ์ร่วมกับหน่วยงานทั้งภาครัฐและภาคเอกชน
cmu
cmu
cmu