โครงสร้างการบริหารองค์กร


งบประมาณ

                มีงบประมาณสนับสนุน 2 แหล่ง ได้แก่งบประมาณแผ่นดินประจำปี และงบประมาณเงินรายได้มหาวิทยาลัยในส่วนที่หักจากค่าธรรมเนียมการศึกษา 10%

cmu
cmu
cmu