วัตถุประสงค์


  1. เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในวโรกาสครองราชย์ครบ 50 ปี ในปี พ.ศ. 2539
  2. เพื่อเป็นศูนย์สำหรับนักท่องเที่ยว นักศึกษา และนักเรียน ได้ศึกษาเรียนรู้เกี่ยวกับด้านธรรมชาติวิทยาของดอยสุเทพ รวมทั้งในด้านประวัติศาสตร์ ศิลปะวัฒนธรรม ก่อนที่จะเดินทางไปท่องเที่ยวบนดอยสุเทพ อันเป็นประตูสำคัญต่อการท่องเที่ยวบนดอยสุเทพอย่างมีคุณภาพ และมีจิตสำนึก

 

 

cmu
cmu
cmu