แผนการดำเนินงาน


 การจัดแสดงนิทรรศการถาวร

              เป็นการรวบรวมข้อมูลและจัดแสดงสิ่งที่เป็นเลิศของดอยสุเทพและภาคเหนือ ได้แก่ พรรณไม้ สัตว์ ธรณีวิทยา ประวัติศาสตร์ วัฒนธรรมและชุมชนต่าง ๆ บนดอยสุเทพ โดยแบ่งเรื่องราวต่าง ๆ ออกเป็น 6 ส่วน ใช้ระบบคอมพิวเตอร์ Multimedia ควบคุมการแสดงนิทรรศการ

 • ส่วนที่ 1   แสดงลักษณะทางภายภาพของดอยสุเทพ-ปุย เป็นการจำลองสภาพป่าและน้ำตกที่มีอยู่ตามธรรมชาติ
 • ส่วนที่ 2   แสดงนิเวศวิทยาพืช ประกอบด้วยต้นไม้ สภาพป่าชนิดต่าง ๆ
 • ส่วนที่ 3   แสดงนิเวศวิทยาสัตว์ สระน้ำจำลองพร้อมระบบน้ำ สัตว์ป่า หุ่นจำลองชนิดต่าง ๆ มีปุ่มกดพร้อมไฟและเสียงของนกแต่ละชนิด
 • ส่วนที่ 4   แสดงนิเวศวิทยาแมลง เป็นการนำเสนอแมลงสต๊าฟ หุ่นจำลองสัตว์และแมลงในแต่ละระดับชั้น
 • ส่วนที่ 5   แสดงความสัมพันธ์ดอยสุเทพ-ปุย กับสิ่งแวดล้อม นำเสนอ model หุ่นจำลองหมู่บ้านชาวเขา
 • ส่วนที่ 6   ในหลวงกับดอยสุเทพ-ปุย แสดงหุ่นจำลองดอยสุเทพกับพระตำหนักภูพิงค์ราชนิเวศน์

 

 ฐานข้อมูลทางวิชาการ (การจัดแสดงนิทรรศการหมุนเวียน)

            เป็นการนำเสนอข้อมูลทางวิชาการเกี่ยวกับธรรมชาติดอยสุเทพที่มีอยู่อย่างหลากหลาย เพื่อประโยชน์ต่องานวิชาการและส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ที่กำลังจะได้รับการฟื้นฟูให้กลับคืนมาดังเช่นในอดีต โดยแบ่งกลุ่มฐานข้อมูลออกเป็น

 • แหล่งท่องเที่ยวในดอยสุเทพ
 • ย้อนรอยอดีต
 • ศาสนาและวัฒนธรรม
 • ดอยสุเทพ 3 ฤดู>
 • เกษตรกรรม-โครงการหลวง

 

cmu
cmu
cmu