login

guestbook

สถาบันพิภพวิทยา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

สถาบันพิภพวิทยา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

สถาบันพิภพวิทยา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ความเป็นมา

ศูนย์ธรรมชาติวิทยาดอยสุเทพเฉลิมพระเกียรติฯ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มีวัตถุประสงค์ในการจัดตั้ง เพื่อเป็นศูนย์สำหรับนักท่องเที่ยว นักศึกษา และนักเรียนได้ศึกษาเรียนรู้เกี่ยวกับด้านธรรมชาติวิทาของดอยสุเทพ รวมทั้งในด้านประวัติศาสตร์ ศิลปวัฒนธรรม ก่อนที่จะเดินทางไปท่องเที่ยวบนดอยสุเทพ ซึ่งเป็นสถานที่สำคัญทางศาสนาและทางการท่องเที่ยวของจังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งศูนย์จะทำหน้าที่เป็นประตูสำคัญ ต่อการท่องเที่ยวบนดอยสุเทพอย่างมีคุณภาพ และมีจิตสำนึก การดำเนินการที่ผ่านมา ได้มีการจัดแสดงนิทรรศการหมุนเวียน ไม่ว่าจะเป็นนิทรรศการภาพถ่ายและแหล่งท่องเที่ยวดอยสุเทพ Doi Suthep The Beautiful นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติฯ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวโรกาศ ทรงครองศิริราชครบ 80 พรรษา การจัดแสดงนิทรรศการฝนดาวตก ร่วมกับสถาบันวิจัยดาราศาสตร์ นิทรรศการภาพถ่ายนกหายากบนดอยสุเทพ ที่มุ่งแสดงถึงความหลากหลายขององค์ความรู้เกี่ยวกับดอยสุเทพ และศูนย์ธรรมชาติได้มีการจัดกิจกรรมด้านศิลปวัฒนธรรมเป็นประจำทุกๆปี เช่นการจัดแสดงเทศกาลดนตรีในสวน Music in The Park ซึ่งจะมีการจัดแสดงในช่วงระหว่างเดือนธันวาคม ถึงเดือนกุมภาพันธ์ ของทุกปี จะแสดงตั้งแต่เวลา 16.00 น. ถึงเวลา 18.00 น. ณ ลานธรรมชาติศูนย์ธรรมชาติวิทยาดอยสุเทพเฉลิมพระเกียรติฯ โดยเป็นการแสดงดนตรีทามกลางบรรยากาศธรรมชาติ และยังเป็นเวทีสนับสนุนยุวศิลปินในเชียงใหม่รวมถึงการจัดกิจกรรมค่ายเยาวชน ที่มุ่งเน้านการสร้างจิตสำนึกในด้านการอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมผสานกับการจุดประกายทางความคิดสร้างสรรค์แก่เยาวชน ในคณะนี้ศูนย์ธรรมชาติวิทยาดอยสุเทพเฉลิมพระเกียรติฯ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้มีการจัดแสดงนิทรรศการถาวรในรูปแบบ Multimrdia Museum ทางนิเวศวิทยาและด้านธรรมชาติวิทยา รวมถึงความหลากหลายทางธรรมชาติของดอยสุเทพ ซึ่งศูนย์ธรรมชาติวิทยาดอยสุเทพฯ จะมีศักยภาพส่งเสริม ทั้งในด้านการศึกษาและดร้านการเรียนรู้นอดสถานที่ และด้านท่องเที่ยวทางธรรมชาติ ของจังหวัดเชียงใหม่ และมีความพร้อมในการเผยแพร่ทั้งระดับชาติและระดับสากล

พ.ศ. 2532
กลุ่มคณาจารย์กลุ่มหนึ่งได้ประชุมและเสนอว่าควรจะมีศูนย์รวบรวมเรื่องราวเกี่ยวกับดอยสุเทพที่ได้ศึกษากันมา ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่เป็นอย่างดี
พ.ศ. 2533 - 2540
คณาจารย์จากหลายคณะร่วมกันจัดกิจกรรมขึ้นสำหรับเยาวชนในจังหวัดเชียงใหม่และใกล้เคียง ทั้งเยาวชนในระบบโรงเรียนและเยาวชนผู้ด้อยโอกาส ได้แก่ ค่ายเยาวชนอนุรักษ์นกและธรรมชาติ ค่ายอบรมครูผู้นำสิ่งแวดล้อม ค่ายศึกษาธรรมชาติสำหรับเยาวชนพิเศษ
พ.ศ. 2539
วาระที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงครองราชย์ครบ 50 ปี ศูนย์ธรรมชาติวิทยาดอยสุเทพ ซึ่งเป็นชื่อในขณะนั้น ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นโครงการเฉลิมพระเกียรติในวาระดังกล่าว ชื่ออย่างเป็นทางการของศูนย์ฯ จึงเป็น ศูนย์ธรรมชาติวิทยาดอยสุเทพเฉลิมพระเกียรติฯ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
พ.ศ. 2542
ประกวดภาพถ่ายดอยสุเทพและนิทรรศการภาพถ่าย
พ.ศ. 2543
เริ่มก่อสร้างอาคารที่ทำการโครงการศูนย์ฯ หลังแรก มีพื้นที่ใช้สอย 900 ตารางเมตร
พ.ศ. 2544
อาคารที่ทำการโครงการศูนย์ฯ สร้างแล้วเสร็จและมีประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง จัดตั้งโครงการศูนย์ธรรมชาติวิทยาดอยสุเทพเฉลิมพระเกียรติฯ ลงวันที่ 22 มีนาคม 2544 มีการจัดประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ของศูนย์ฯ
พ.ศ. 2545
จัดกิจกรรมเทศกาลสำคัญและนิทรรศการนิเวศวิทยาและสิ่งแวดล้อมร่วมกับองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช)
พ.ศ. 2546
สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลพิจารณาจัดสรรงบประมาณสำหรับจัดทำนิทรรศการถาวรภายในอาคารศูนย์ธรรมชาติวิทยาดอยสุเทพฯ ในลักษณะสื่อผสม

กิจกรรม

activities

The 2nd Doi Suthep Symposium

ศูนย์ธรรมชาติวิทยาดอยสุเทพเฉลิมพระเกียรติฯ คณะวิทยาศาสตร์ มช. จับมือหน่วยงานพันธมิตร จัด The 2nd Doi Suthep Symposium เผยแพร่ความรู้เพื่อการอนุรักษ์ดอยสุเทพ พร้อมเปิดนิทรรศการสุเทพเอนซิส นำเสนอเรื่องราวสุดพิเศษของดอยสุเทพ และลงนามความร่วมมือทางวิชาการกับ อ.ส.พ. 15-16 สิงหาคม 2559 ศูนย์ธรรมชาติวิทยาดอยสุเทพเฉลิมพระเกียรติฯ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมกับอุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ-ปุย สำนักวิจัยการอนุรักษ์ป่าไม้และพันธุ์พืช องค์การสวนพฤกษศาสตร์ และสวนสัตว์เชียงใหม่ จัดการประชุมวิชาการ The 2nd Doi Suthep Symposium ระหว่างวันที่ 15–16 สิงหาคม 2559 ณ ศูนย์ธรรมชาติวิทยาดอยสุเทพเฉลิมพระเกียรติฯ โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร. สัมพันธ์ สิงหราชวราพันธ์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ เป็นประธานเปิดการประชุม และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สิริวดี ชมเดช ผู้อำนวยการศูนย์ธรรมชาติวิทยาดอยสุเทพเฉลิมพระเกียรติฯ กล่าวรายงานความเป็นมาของการจัดงาน เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2559 ณ ห้องประชุมศูนย์ธรรมชาติวิทยาดอยสุเทพเฉลิมพระเกียรติฯ ภายในงานมีการบรรยาย หัวข้อ "สภาพป่าและพรรณไม้ของอุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ-ปุย" โดย ดร.วีระชัย ณ นคร อดีตผู้อำนวยการองค์การสวนพฤกษศาสตร์ การบรรยายพิเศษจาก อุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ-ปุย และหัวข้อที่น่าสนใจอื่นๆ อาทิ “ป่าดอยสุเทพ: มองวนาในมุมนอกวง วัง-เวียง-วัด” และ "เวียงเจ็ดลิน" นอกจากนี้ยังได้จัดพิธีเปิดนิทรรศการ “สุเทพเอนซิส” นิทรรศการที่นำเสนอเรื่องราวหลากหลายแง่มุมของดอยสุเทพ และเรื่องราวสุดพิเศษของสุเทพเอนซิส โดยมี ศาสตราจารย์ ดร. ไพโรจน์ วิริยจารี รองอธิการบดีฝ่ายบริหารและทรัพยากรบุคคล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธี ซึ่งได้รับเกียรติจาก นายพุฒิพงศ์ ศิริมาตย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ดร.ประมุข เพ็ญสุต รองผู้อำนวยการองค์การสวนพฤกษศาสตร์ รวมทั้งผู้บริหารจากส่วนงานต่างๆ เข้าร่วมพิธีและเยี่ยมชมนิทรรศการ ซึ่งจะเปิดให้นักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไปเข้าชม เพื่อเรียนรู้เรื่องราวของดอยสุเทพผ่านรูปแบบการนำเสนอที่หลากหลายและน่าประทับใจต่อไป ในวันเดียวกันนี้มีการจัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กับองค์การสวนพฤกษศาสตร์ โดยผู้แทนจาก 2 หน่วยงานร่วมลงนามฯ คือ รองอธิการบดีฝ่ายบริหารและทรัพยากรบุคคล และคณบดีคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และรองผู้อำนวยการองค์การสวนพฤกษศาสตร์ อีกทั้งยังมีการปาฐกถาพิเศษเกี่ยวกับลักษณะทางธรณีวิทยาของดอยสุเทพ โดย คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ และการเสวนาเกี่ยวกับการค้นพบเห็ดราชนิดใหม่ของโลกบนดอยสุเทพ โดย ศาสตราจารย์ ดร. สายสมร ลำยอง และ ดร. จตุรงค์ คำหล้า นักวิจัยคณะวิทยาศาสตร์ สำหรับวันที่ 16 สิงหาคม 2559 มีการจัดกิจกรรมนำนักศึกษาและผู้สนใจร่วมเดินเท้าสำรวจธรรมชาติบนดอยสุเทพ นำโดย ดร.ปรัชญา ศรีสง่า ผู้เชี่ยวชาญด้านพฤกษศาสตร์ โครงการ Doi Suthep Symposium จัดขึ้นครั้งแรกเมื่อปี 2558 เพื่อเป็นเวทีให้กับนักวิจัยในเครือข่ายของการศึกษาความหลากหลายทางชีวภาพ และผู้ใช้พื้นที่ในเขตอุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ-ปุย เพื่อส่งเสริมความร่วมมือระหว่างนักวิจัย ชุมชน และหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง ในการนำเสนอและแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารด้านความหลากหลายทางชีวภาพ อันนำมาซึ่งข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องและเป็นปัจจุบันของอุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ-ปุย เพื่อการสร้างความตระหนักถึงคุณค่าของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และการอนุรักษ์อุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ-ปุย ต่อไป สำหรับผู้สนใจเข้าชมนิทรรศการ “สุเทพเอนซิส” สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 053-941451-3 ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ http://doisuthep.science.cmu.ac.th 

activities

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ Kids Making Sense

ศูนย์ธรรมชาติวิทยาดอยสุเทพเฉลิมพระเกียรติฯ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ความร่วมกับองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.), U.S. Environmental Protection Agency (US EPA) สหรัฐอเมริกา และ Environmental Protection Administration Taiwan (Taiwan EPA)ไต้หวัน จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ Kids Making Sense ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนเกิดทัศนคติที่ดีและเห็นคุณค่าของอากาศและสิ่งแวดล้อมรอบตัว เพื่อปลูกฝังกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ประดิษฐ์ ทดลอง สำรวจเรื่องสิ่งแวดล้อมให้กับเยาวชนทั้งในส่วนกลางและภูมิภาค เพื่อสร้างทักษะการผลิตอุปกรณ์การทดลองให้กับครู อาจารย์ หรือผู้ปฏิบัติงานด้านการสอนวิทยาศาสตร์ให้สามารถนำไปใช้จริงได้ในชุมชน และเพื่อสร้างเครือข่ายองค์กรต่างประเทศในการสร้างความตระหนักด้านวิทยาศาสตร์สู่สังคม ผู้เข้าร่วมโครงการ จำนวน 60 คน ประกอบด้วย ครู อาจารย์ ผู้ปฏิบัติงานด้านการสื่อสารวิทยาศาสตร์ นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายและเจ้าหน้าที่ กำหนดจัดกิจกรรม วันที่ 24 มิถุนายน 2559 

activities

กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ เมื่อวันเสาร์ที่ 9 มกราคม 2559 ณ ศูนย์ธรรมชาติวิทยาดอยสุเทพเฉลิมพระเกียรติฯ

กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ เมื่อวันเสาร์ที่ 9 มกราคม 2559 ณ ศูนย์ธรรมชาติวิทยาดอยสุเทพเฉลิมพระเกียรติฯ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (ก่อนถึงสวนสัตว์เชียงใหม่) มีกิจกรรมมากมายตลอดทั้งวัน กับหน่วยงานที่ร่วมจัดกิจกรรม อาทิเช่น คณะการสื่อสารมวลชน FM100 CMU อพวช ภาควิชาชีววิทยา ภาควิชาเคมี ภาควิชาธรณี เด็กๆได้รับความรู้ ความสนุกสนาน ของรางวัลต่างๆมากมาย(ขอขอบคุณทุกท่านที่มีส่วนร่วมในการกิจกรรมครั้งนี้มา ณ โอกาสนี้ด้วยนะคะ) 

view more

ข่าวประชาสัมพันธ์

activities

ประกาศผลโครงการประกวดภาพถ่าย หัวข้อ

 ประกาศผลโครงการประกวดภาพถ่าย หัวข้อ "รักษ์ป่า รักษ์ดอยสุเทพ” ตามที่ศูนย์ธรรมชาติวิทยาดอยสุเทพเฉลิมพระเกียรติฯ คณะวิทยาศาสตร์ ได้จัดโครงการประกวดภาพถ่ายหัวข้อ "รักษ์ป่า รักษ์ดอยสุเทพ” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ประสบการณ์การท่องเที่ยว ผ่านภาพถ่าย อีกทั้งเพื่อส่งเสริมและกระตุ้น จิตสำนึกคนรุ่นใหม่ให้ร่วมอนุรักษ์ป่า นั้น บัดนี้ คณะกรรมการตัดสิน ได้ทำการพิจารณาภาพถ่ายที่เข้ารอบ และได้มีการวินิจฉัยการตัดสินเป็นเด็ดขาดตามกติกาการประกวดในครั้งนี้ และได้ประกาศผลการตัดสินดังต่อไปนี้ กลุ่มที่ 1 บุคคลทั่วไป ไม่จำกัดอายุ เพศ  รางวัลที่ 1 นายก่อเกียรติ จำปา รางวัลที่ 2 นายศักดิ์ชัย เรือนคำ รางวัลที่ 3 นายวรกิจ กิตติรัตน์ รางวัลชมเชย  1. นายปิยะ พละปัญญา 2. นายอติวิชญ์ แก้วชุม กลุ่มที่ 2 นักเรียน นิสิต นักศึกษา ที่อายุไม่เกิน 24 ปี  รางวัลที่ 1 __________________  รางวัลที่ 2 นายปานวริศร์ ปานศรี รางวัลที่ 3 นายศุภวัสส์ อตินันทชัย             รางวัลที่ 1 นายก่อเกียรติ จำปา       รางวัลที่ 2 นายศักดิ์ชัย เรือนคำ             รางวัลที่ 3 นายวรกิจ กิตติรัตน์             รางวัลชมเชย 1. นายปิยะ พละปัญญา        รางวัลชมเชย 2. นายอติวิชญ์ แก้วชุม              กลุ่มที่ 2 นักเรียน นิสิต นักศึกษา ที่อายุไม่เกิน 24 ปี รางวัลที่ 2 นายปานวริศร์ ปานศรี                      กลุ่มที่ 2 นักเรียน นิสิต นักศึกษา ที่อายุไม่เกิน 24 ปี  รางวัลที่ 3 นายศุภวัสส์ อตินันทชัย

activities

ขอเชิญร่วมงาน การจัดการประชุมวิชาการ The 2nd Doi Suthep Symposium ระหว่างวันที่ 15 - 16 สิงหาคม 2559 ณ ศูนย์ธรรมชาติวิทยาดอยสุเทพเฉลิมพระเกียรติฯ

ศูนย์ธรรมชาติวิทยาดอยสุเทพเฉลิมพระเกียรติฯ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กำหนดการจัดการประชุมวิชาการ The 2nd Doi Suthep Symposium ระหว่างวันที่ 15 - 16 สิงหาคม 2559 ณ ศูนย์ธรรมชาติวิทยาดอยสุเทพเฉลิมพระเกียรติฯ กิจกรรมวันที่ 15 สิงหาคม 2559 วันเปิดประชุมวิชาการ รับฟังการยรรยาย "สภาพป่าและพรรณไม้ของอุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ - ปุย " โดย ดร.วีระชัย ณ นคร :อดีตผู้อำนวยการองค์การสวนพฤกษศาสตร์ - การบรรยายพิเศษจาก อุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ - ปุย - การบรรยายเรื่อง ป่าดอยสุเทพ: มองวนาในมุมนอกวง วัง-เวียง-วัดโดยคุณจิราภรณ์ มีวาสนา - การบรรยายเรื่อง "เวียงเจ็ดลิน " โดยอาจารย์จำเหลาะ สมจิตต์อาจารย์อาวุโส มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา - ปาฐกถาพิเศษศ โดย คณบดี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ฯลฯ และเชิญชมการเปิดนิทรรศการ สุเทพเอนซิส ซึ่งเป็นนิทรรศการที่นำเสนอเรื่องราวหลากหลายแง่มุมในความเป็นดอยสุเทพ และเรื่องราวสุดพิเศษของ สุเทพเอนซิส... วันที่ 16 สิงหาคม 2559 กิจกรรมสำรวจธรรมชาติดอยสุเทพ แนะนำกิจกรรมโดย ดร.ปรัชญา ศรีสง่า จึงขอเชิญชวนคณาจารย์ นักวิชาการ นักวิจัย นักเรียนนักศึกษา และประชาชนทั่วไปเข้าร่วมงานตามวันเวลาดังกล่าว และ สามารถโทรติดต่อสอบถามที่ 053-941451-3 ในวันและเวลาราชการ 

activities

ขอเชิญบุลากรครูในจังหวัดเชียงใหม่เข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง

 ศูนย์ธรรมชาติวิทยาดอยสุเทพเฉลิมพระเกียรติฯ ร่วมกับภาคชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ ขอเชิญบุคลากรครูในจังหวัดเชียงใหม่เข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง "การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศและการปรับใช้ในการเรียนการสอน" เพื่อถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และแนวทางในการนำความรู้ดังกล่าวไปจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในระดับต่างๆ ในวันที่ 2 - 3 มิถุนายน 2559 สอบถามรายละเอียดได้ที่ 053-941451-3 และสามาถดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ http://doisuthep.science.cmu.ac.th/       Download แบบตอบรับเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ  เรื่อง “การประยุกต์ใช้ความรู้เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงสภาพ          

view more